OKRs (Objectives and Key Results) là mục tiêu và kết quả then chốt.

OKRs giúp cải thiện trọng tâm công việc, tăng tính minh bạch của tổ chức và giúp nhân viên, các bộ phận, phòng ban kết nối, phối hợp với nhau tốt hơn.

SVG

Đơn giản, linh hoạt

OKRs hoàn toàn có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ thực hiện OKRs.

SVG

Minh bạch

OKRs cần được công khai cho tất cả nhân viên, tất cả các bộ phận, phòng ban trong công ty biết.

SVG

Thiết lập hai chiều

Các mục tiêu, kết quả chính và cả chiến lược OKRs đều nên được xây dựng từ trên xuống và cả từ dưới lên. Đó là yếu tố đồng thuận trong xây dựng OKRs.

7 ngày miễn phí không yêu cầu. Hoàn tiền nếu sau 30 ngày bạn không hài lòng!

Đánh giá, chuẩn bị và lựa chọn

Lựa chọn một nhịp độ OKRs phù hợp sẽ giúp nhân viên công ty bạn tiếp cận dần, làm quen với phương pháp quản lý mới.

Bắt đầu với các chiến lược cho ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, tương ứng với 3 khoảng thời gian Hàng Tuần, Qúy và Năm

Xác định mục tiêu (O)

Mục tiêu của các cá nhân sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu phòng ban, Mục tiêu của từng phòng ban sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu toàn công ty

Bạn cần xác định mục tiêu xuyên suốt từ cấp công ty đi xuống. Mục tiêu của các cấp bên dưới phải phù hợp mục tiêu chung của toàn công ty.

Xác định các kết quả then chốt (KRs)

Các kết quả chính cần đảm bảo yếu tố cụ thể, có thể đo lường được, thực hiện được, phù hợp với mục tiêu và cần được ràng buộc trong khoảng thời gian nhất định.

Dùng thử ngay hôm nay!

Bạn muốn xây dựng quy trình với Workflow hôm nay, hãy đăng ký